We work with ambitious brands that need courage, clarity & consistency in their video, inside & out.

4140 Parker Rd Undefined
Allentown, New Mexico,
31134, USA

به منظور صیانت از محیط زیست و پاکسازی طبیعت از هر گونه پسماند وبرای حفظ و نگهداری از محیط زیست و توسعه فرهنگ عمومی، عملیات پاکسازی بندر  با مشارکت پرسنل بندرو ترمینال نفتی  اجرا شد. 

هدف از این اقدام توسعه پایدار محیط زیست و حفظ توان اکولوژیکی محدوده میباشد . در این برنامه، علاوه بر توزیع اطلاعیه های زیست محیطی میان پرسنل، نسبت به توزیع کیسه زباله اقدام و با مشارکت همکاران حدود دو کیلومتر از محدوده جاده حریم از هرگونه پسماند رها شده و نخاله های ساختمانی پاکسازی شد.